Thứ Bảy,ngày 27/11/2021 | 06:52 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 5
Lượt truy cập: 252672
TIN TỨC » XEM CHI TIẾT
Thông tin về Hội thi Kỹ năng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017

Các thông tin về Hội thi Kỹ năng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017. Thể lệ Hội thi...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Kỹ năng Tin học

cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017

 
 

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC NHIỆM KỲ II (2016-2020)

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2016-2020);

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí chi công việc năm 2017 của Hội Tin học tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thể lệ Hội thi Kỹ năng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Chấp hành Hội Tin học, Ban Tổ chức Hội thi Kỹ năng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017 và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

THỂ LỆ

Hội thi Kỹ năng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức

lần thứ VI - năm 2017 

 

Điều 1. Đối tượng dự thi

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Sở, ban, ngành và các tổ chức Đoàn thể cấp tỉnh (gọi tắt là đơn vị) và không chuyên về Tin học.

2. Những trường hợp sau không thuộc đối tượng dự thi:

- Cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo chuyên ngành Tin học hoặc CNTT có trình độ từ Kỹ thuật viên/Trung cấp trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức đã đạt giải Nhất, Nhì trong các lần Hội thi do Hội Tin học tỉnh Bình Thuận tổ chức (lần thứ I đến lần thứ V).

Điều 2. Nội dung và hình thức thi

1. Phần thi lý thuyết:

- Hình thức thi: trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút, số lượng 30 câu hỏi.

- Phạm vi đề thi: Kiến thức chung về Công nghệ thông tin và kiến thức liên quan đến Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao của các phần xử lý văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phần thi thực hành:

- Hình thức thi: làm bài thực hành trên máy tính, thời gian 150 phút.

- Thực hành gồm 3 phần thi: xử lý văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu.

- Phạm vi đề thi: Theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phần mềm để thực hiện bài thi: Microsotf Office hoặc Open Office do Ban Tổ chức quyết định và nêu rõ trong đề thi.

(Nội dung chi tiết gởi kèm theo Thể lệ thi này)

Điều 3. Số lượng và hồ sơ đăng ký dự thi

1. Số lượng: Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 03 thí sinh tham dự Hội thi, trong đó có ít nhất 01 thí sinh là lãnh đạo phòng của cấp Sở hoặc tương đương.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi: Đơn vị lập danh sách thí sinh dự thi theo mẫu.

Điều 4. Cách tính điểm

1. Tính điểm bài thi cá nhân: Tổng điểm của một bài thi 100 điểm, gồm:

- Phần lý thuyết: 30 điểm.

- Phần thực hành: 70 điểm.

2. Tính điểm trung bình tập thể:

Điểm trung bình tập thể = [Tổng điểm các bài thi của đơn vị]/[số lượng thí sinh dự thi của đơn vị]

Điều 5. Điều kiện xét trao giải thưởng

1. Giải cá nhân: Tổng điểm bài thi phải từ 50 điểm trở lên với điều kiện mỗi phần thi như sau:

- Phần lý thuyết từ 15 điểm trở lên.

- Phần thực hành từ 35 điểm trở lên.

2. Giải tập thể: Căn cứ trên tổng điểm được tính như sau:

- Tổng điểm tập thể= Điểm trung bình tập thể + các điểm theo giải thưởng cá nhân.

- Điểm theo giải thưởng cá nhân: được tính như sau:

+ Giải nhất: 10 điểm.

+ Giải nhì: 6 điểm.

+ Giải ba: 3 điểm.

+ Giải khuyến khích: 1.5 điểm.

- Điều kiện trao giải tập thể: đơn vị có số lượng thí sinh dự thi theo Khoản 1, Điều 3 của Thể lệ này. Trong trường hợp không có đơn vị nào đáp ứng theo Khoản 1, Điều 3 của Thể lệ này thì Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết định các giải tập thể theo các tiêu chí khác hoặc không xét giải tập thể.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải cá nhân (11 giải):

STT

Giải thưởng

Giá trị

1

01 Giải nhất

1.500.000 đồng

2

02 Giải nhì

1.000.000 đồng

3

03 Giải ba

700.000 đồng

4

05 Giải khuyến khích

500.000 đồng

 

2. Giải tập thể (03 giải):

STT

Giải thưởng

Giá trị

1

01 Giải nhất

2.000.000 đồng

2

01 Giải nhì

1.500.000 đồng

3

01 Giải ba

1.000.000 đồng

 

Điều 7. Các hội đồng, bộ phận giúp việc của Hội thi

Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập các Hội đồng và bộ phận giúp việc của Hội thi, cụ thể như sau:

1. Hội đồng ra đề thi và chấm thi: có nhiệm vụ soạn thảo đề thi, đáp án chấm thi và đảm bảo giữ bí mật đề thi; chấm thi, giải quyết các khiếu nại và đề xuất cơ cấu giải thưởng, trình Ban tổ chức Hội thi quyết định.

2. Hội đồng coi thi: Hội đồng coi thi có trách nhiệm coi thi, giải quyết các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo của Ban tổ chức Hội thi.

3. Tổ vận động tài trợ và tuyên truyền Hội thi.

 

4. Tổ kỹ thuật, phục vụ Hội thi: Tổ kỹ thuật, phục vụ Hội thi có nhiệm vụ giúp cho Ban tổ chức đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật để tổ chức tốt Hội thi./.

 

Thông tin chi tiết xem file download:

 

- Quyết định thể lệ Hội thi (Download)

- Thời gian diễn ra Hội thi (Download)

- Mẫu đăng ký dự thi (Download)

 
 
Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/