Thứ Năm,ngày 07/07/2022 | 12:05 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 8
Lượt truy cập: 266590
TIN TỨC » XEM CHI TIẾT
HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

HỘI TIN HỌC TỈNH, SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH, ĐOÀN THANH NIÊN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018.


 

ĐOÀN THANH NIÊN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỘI TIN HỌC

TỈNH BÌNH THUẬN

***

Số:        -KHLT/TĐTN-STTTT-HTH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình Thuận, ngày      tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ

tỉnh Bình Thuận năm 2018

-----

 

Nhằm động viên, cổ vũ tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Bình Thuận tổ chức “Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT.

4. Thông qua Hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trong đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức; chọn cử đội tuyển tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thức VI - năm 2018 do Trung ương Đoàn tổ chức.

5. Hội thi phải được tổ chức hiệu quả, khách quan, tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng

1.1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), ở các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), không quá 35 tuổi (tính đến 31/12/2018).

Thí sinh được đăng ký dự thi theo các bảng sau:

- Bảng A: Khối CBCCVC cấp xã.

- Bảng B: Khối CBCCVC cấp huyện.

- Bảng C: Khối CBCCVC cấp tỉnh.

Thí sinh dự thi không tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT hoặc ngành Toán - Tin trở lên và chưa đạt giải từ giải 3 trở lên của Hội thi cấp Trung ương, giải nhất, giải nhì Hội thi cấp tỉnh do Hội Tin học tỉnh tổ chức.

1.2.  Số lượng

- Mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn chọn cử 02 thí sinh tham gia bảng A và 02 thí sinh tham gia bảng B.

- Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh: Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối chọn cử 01 thí sinh dự thi bảng C (ĐVTN của Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông không được tham gia dự thi).

2. Thời gian tổ chức Hội thi: Ngày 22/09/2018 (Thứ bảy)

3. Địa điểm

- Địa điểm tổ chức hội thi cấp tỉnh: Dự kiến Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Tp Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

III. NỘI DUNG, THỂ LỆ HỘI THI

 1. Nội dung: Sử dụng kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT để triển khai thực hiện một vấn đề cụ thể trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thể lệ hội thi:Thể lệ gửi kèm.

IV. THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN THAM GIA HỘI THI TOÀN QUỐC

Căn cứ kết quả thi của các thí sinh tại các bảng thi, Ban Tổ chức sẽ quyết định thành lập đội tuyển Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận tham gia hội thi toàn quốc gồm các thí sinh đạt giải cao nhất của mỗi bảng.

V. KINH PHÍ

1. Tỉnh đoàn chi kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh và tham dự Hội thi toàn quốc (từ nguồn kinh phí cấp qua Tỉnh đoàn và nguồn kinh phí cấp cho Hội Tin học tỉnh tổ chức Hội thi Kỹ năng Tin học theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận).

2. Các đơn vị có thí sinh dự thi chi kinh phí theo Quy định tài chính hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

1.1. Thành lập: Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng giám khảo, Hội đồng coi thi, Tổ Kỹ thuật, Tổ Thư ký và Tổ phục vụ Hội thi gồm các thành viên của các cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh.

1.2. Phân công phối hợp của từng ngành

- Tỉnh đoàn:

+ Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội thi.

+ Ban hành các Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng giám khảo, Hội đồng coi thi, Tổ Kỹ thuật, Tổ Thư ký và Tổ phục vụ Hội thi và một số văn bản liên quan khác trên cơ sở thống nhất của các ngành liên tịch.

+ Chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn khối Các cơ quan tỉnh triển khai Hội thi đúng tiến độ.

+ Chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho Hội thi.

+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

+ Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

+ Thành lập đội tuyển, tổ chức đưa đội tuyển dự thi toàn quốc.

- Sở Thông tin & Truyền thông:

+ Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng giám khảo, Hội đồng coi thi, Tổ Kỹ thuật.

+ Phối hợp các thành viên Ban Tổ chức chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh.

- Hội Tin học tỉnh:

+ Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng giám khảo, Hội đồng coi thi, Tổ Kỹ thuật.

+ Phối hợp các thành viên Ban Tổ chức chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh.

2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

- Tiến hành tuyển chọn và bồi dưỡng các thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh đảm bảo theo thời gian quy định; triển khai công tác tuyên truyền, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho thí sinh tham dự hội thi đạt hiệu quả.

- Gửi danh sách các thí sinh dự thi về Tỉnh đoàn trước ngày 10/9/2018 (theo mẫu gửi kèm).

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Kỹ năng Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018”./.

 

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Tuấn

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Trung

 

 

     


 

HỘI TIN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Minh Tuấn

 

Nơi nhận:

- VP TW Đoàn (I+II);

- Ban TNCN TW Đoàn;

- TT Phát triển KHCN&TN trẻ TW Đoàn;

- VP Tỉnh ủy;

- Ban DV, Ban TG Tỉnh ủy;

- VP UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở TTTT;

- Hội Tin học tỉnh;

- Thường trực Tỉnh đoàn;

- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn khối CCQ;

- Lưu Ban TNNT, VT.

 
Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/