Thứ Tư,ngày 06/07/2022 | 11:07 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 2
Lượt truy cập: 266572
TIN TỨC » XEM CHI TIẾT
HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

HỘI TIN HỌC TỈNH, SỞ TT&TT TỈNH, ĐOÀN THANH NIÊN TỈNH BAN HÀNH THỂ LỆ HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018.


 

ĐOÀN THANH NIÊN -

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỘI TIN HỌC

TỈNH BÌNH THUẬN

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thuận, ngày      tháng 8 năm 2018

THỂ LỆ

Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ

tỉnh Bình Thuận năm 2018

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ...............ngày...../8/2018)

-----

Điều 1. Đối tượng dự thi

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), ở các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), không quá 35 tuổi (tính đến 31/12/2018).

2. Những trường hợp sau không thuộc đối tượng dự thi:

- Thí sinh tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên ngành CNTT hoặc ngành Toán - Tin.

- Thí sinh đã đạt từ giải 3 trở lên của Hội thi cấp Trung ương; đã đạt giải Nhất, giải Nhì Hội thi cấp tỉnh do Hội Tin học tỉnh tổ chức.

-  Cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Chia đối tượng theo bảng dự thi

Thí sinh được đăng ký dự thi theo các bảng sau:

- Bảng A: Khối CBCCVC cấp xã.

- Bảng B: Khối CBCCVC cấp huyện.

- Bảng C: Khối CBCCVC cấp tỉnh.

Điều 2. Số lượng và hồ sơ đăng ký dự thi

1. Số lượng:

- Mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn chọn cử 02 thí sinh tham gia bảng A và 02 thí sinh tham gia bảng B.

- Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh: Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối chọn cử 01 thí sinh dự thi bảng C.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi: Các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh lập danh sách thí sinh dự thi theo mẫu, gồm:

- Công văn đăng ký dự thi;

- Danh sách thí sinh và trưởng đoàn;

- Phiếu đăng ký dự thi của từng thí sinh theo mẫu có dán ảnh 4x6.

- Mỗi thí sinh nộp 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Điều 3. Nội dung và hình thức thi

1. Phần thi lý thuyết:

- Hình thức thi: trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút, số lượng 30 câu hỏi.

- Phạm vi đề thi: Kiến thức chung về Công nghệ thông tin và kiến thức liên quan đến Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao của các phần xử lý văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phần thi thực hành:

- Hình thức thi: làm bài thực hành trên máy tính, thời gian 150 phút.

- Thực hành gồm 3 phần thi: xử lý văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu.

- Phạm vi đề thi: Theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phần mềm để thực hiện bài thi: Microsotf Office hoặc Open Office do Ban Tổ chức quyết định và nêu rõ trong đề thi.

Điều 4. Cách tính điểm

1. Tính điểm bài thi cá nhân: Tổng điểm của một bài thi 100 điểm, gồm:

- Phần lý thuyết: 30 điểm.

- Phần thực hành: 70 điểm.

2. Tính điểm trung bình tập thể:

Điểm trung bình tập thể = [Tổng điểm các bài thi của đơn vị]/[số lượng thí sinh dự thi của đơn vị]

Điều 5. Điều kiện xét trao giải thưởng

1. Giải cá nhân: Tổng điểm bài thi phải từ 50 điểm trở lên với điều kiện mỗi phần thi như sau:

- Phần lý thuyết từ 15 điểm trở lên.

- Phần thực hành từ 35 điểm trở lên.

2. Giải tập thể: Căn cứ trên tổng điểm được tính như sau:

- Tổng điểm tập thể = Điểm trung bình tập thể.

- Điều kiện trao giải tập thể: đơn vị có số lượng thí sinh dự thi theo Khoản 1, Điều 2 của Thể lệ này. Trong trường hợp không có đơn vị nào đáp ứng theo Khoản 1, Điều 2 của Thể lệ này thì Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết định các giải tập thể theo các tiêu chí khác hoặc không xét giải tập thể.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải cá nhân (21 giải):

Giải

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Giải nhất

01

01

01

Giải nhì

01

01

01

Giải ba

02

02

02

Giải khuyến khích

03

03

03

Tổng cộng

07

07

07

2. Giải tập thể (03 giải):

STT

Giải thưởng

1

01 Giải nhất

2

01 Giải nhì

3

01 Giải ba

2. Giải thưởng: Mỗi giải thưởng được tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kèm theo tiền thưởng.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1.  Ban Tổ chức

- Ban tổ chức Hội thi do một đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng ban, các thành viên khác là đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông, Hội tin học tỉnh, các Ban Tỉnh đoàn

- Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai Hội thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

- Thường trực Ban tổ chức Hội thi là Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh đoàn.

2. Ban tổ chức Hội thi thành lập Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng giám khảo và các tổ phục vụ Hội thi.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, Thường trực Ban tổ chức Hội thi sẽ tổng hợp trình ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định./.
Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/