Thứ Năm,ngày 07/07/2022 | 12:15 (GMT+7)
Tìm kiếm:
TÀI TRỢ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người online: 10
Lượt truy cập: 266594
TIN TỨC » XEM CHI TIẾT
HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI KỶ NĂNG TIN HỌC KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018.


 

BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

***

Số:       QĐ/TĐTN-TNNT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bình Thuận, ngày     tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi kỹ năng tin học

khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018

-----

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH THUẬN

 

- Căn cứ Kế hoạch số 34 KHLT/TĐTN STTTT HTH ngày 31/8/2018 giữa Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức “Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018”;

- Căn cứ yêu cầu của Hội thi và được sự thống nhất giữa các đơn vị liên tịch;

- Xét đề nghị của Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018” gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

2. Phó ban:

- Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Bình Thuận;

- Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các thành viên:

- Ông Hồ Đức Minh – Phó Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Bình Thuận;

- Ông Võ Quang Vinh –Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn;

- Ông Võ Duy Phong – Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Trần Văn Cường – Phó Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Đoàn Mai Quốc Hùng – Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn.

Điều 2. Ban Tổ chức “Hội thi kỹ năng tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2018” có trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức Hội thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TNNT, VT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Thị Bích Liên

 
Các bài viết cùng loại: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/